Admin IT Supportรายละเอียดงาน

  • ทำ Report
  • ตรวจสอบเอกสาร

เพศหญิง

อายุไม่เกิน 30 ปี

บุคลิกภาพดี

สถานที่ปฎิบัติงาน

บ.บีกริม ถนนกรุงเทพ-กรีฑา